Viktig å vite om liberalister


Hva er det liberalister egentlig står for? Og hva står de IKKE for? Ta en titt på denne korte oversikten.

Ute på utallige debattarenaer møtes liberalister og ikke-liberalister til diskusjon. Ofte må førstnevnte forsvare seg mot påstander om liberalismen som ikke stemmer, og det er gjerne de samme misforståelsene som dukker opp gang på gang.

Denne artikkelen tar kort for seg en rekke gjengangere, slik at du raskt får et korrekt overblikk.

Liberalister står for:

 • Fredelig sameksistens og samarbeid
 • Du kan gjøre hva du vil, så lenge du ikke initierer tvang overfor andre
 • Frihet til å bestemme over ditt eget liv, kropp og eiendom
 • Hvert individ er et mål i seg selv
 • Ukrenkelig eiendomsrett
 • Veldedighet og ekte solidaritet
 • Rettsstatlige prinsipper
 • Likhet for loven, men ønsker ikke å gjøre folk like
 • Legalisering av narkotika, gambling og prostitusjon
 • Toleranse
 • Fritt pengesystem (for eksempel gullstandard)
 • Frie markeder
 • Fri innvandring
 • Fri kultur (uten statlig innblanding)
 • Begrenset stat (politi, militær, domstoler)
 • Sivile løsninger i samfunnet
 • Ytringsfrihet
 • Religionsfrihet
 • Rett til selvforsvar
 • Nulltoleranse overfor ekte kriminalitet: Drap, tyveri, ran, bedrageri, hærverk, voldtekt, trusler, frihetsberøvelse, ufrivillig legemsbeskadigelse og terrorisme

Liberalister står IKKE for:

 • De sterkestes rett, sosialdarwinisme, at fattige skal dø
 • Mindretallsdiktatur
 • “Amerikanske tilstander”
 • Anarki
 • Imperialisme
 • Ressurs- og ekspansjonskriger
 • Frihet til å kreve ting av andre (som gratis skole, helsevesen og kultur)
 • Særrettigheter til enkeltindivider eller organisasjoner
 • Korporativisme/lobbyvirksomhet (fordeler for banker og mektige bedrifter på bekostning av alle andre)
 • Statlige “redningspakker” eller “bailouts” for å redde banker og næringsliv
 • Forsøpling og forurensning av andres eiendom
 • Å blindt ta side med rikinger og topper i næringslivet
 • Forbud av såkalte “markedsmonopoler” (det som er viktig er frivillige transaksjoner)
 • Irrasjonell egoisme
 • “Penger og profitt er alt!”
 • Like muligheter (men friheten til å gripe muligheter)
 • Forbud mot andre ideologier og filosofier (men står for forbud mot ekte kriminalitet)
 • Tvang av sosialister, nazister og andre inn i egne kollektiv
 • Tvungen militærtjeneste

Andre merknader

Enkelte argumenterer med at liberalisters ideologi vil få dyre følger for samfunnet. Ta for eksempel legalisering av alle narkotiske stoffer. Hvis staten gjør narkotika lovlig, vil det bli dyrt for helsevesenet å behandle flere narkomane og det vil bli mer kriminalitet.

Dette argumentet tar utgangspunkt i at vi har en velferdsstat, men liberalister står for en konstitusjonell republikk hvor alt unntatt politi, militær og domstoler blir behandlet av det sivile samfunnet. I en velferdsstat må alle betale en viss andel av inntekten sin til staten, slik at staten blant annet kan tilby gratis helsetjenester til alle.

Hvis narkotika uten videre hadde blitt legalisert under et slikt system, ville de stadig flere narkomane (eller tilsvarende) sine utgifter innen helse bli veltet over på alle andre. Dette er ikke mulig i en liberalistisk republikk der alle i utgangspunktet har ansvar for seg selv. Sivile helseløsninger vil koste forbrukeren direkte og basert på livsførsel, og du ville dermed få langt sterkere beveggrunn til å føre et mer ansvarlig liv enn i dag, når du bare kan la alle andre ta seg av regningen din.

Det vil med andre ord bli en radikalt annerledes økonomisk dynamikk enn den vi kjenner i dag, og “det koster samfunnet” er ikke lenger et gyldig argument.

Oppsummering

Hovedpoengene i denne artikkelen er:

 • Liberalister står for fredelig sameksistens og samarbeid, og frihet til å bestemme over ditt eget liv, kropp og eiendom
 • Liberalister står IKKE for de sterkestes rett, mindretallsdiktatur, anarki eller særrettigheter til enkeltindivider eller organisasjoner
 • “Det koster samfunnet” er ikke et gyldig argument

Ressurser

Les også:

Share this post
Liberalismen.noViktig å vite om liberalister