Liberalistisk begrepsbruk


Når man møter på liberalister i debatter kan det hende at man blir satt ut av begrepsbruken deres, og det kan være verdt å forstå hvorfor.

Hvis du har argumentert mot liberalister på diverse diskusjonsfora på Internett, har du sannsynligvis støtt på en del begreper som du ikke hadde forventet deg, eller som virker overdrevne eller malplasserte i situasjonen.

Liberalister gjør som regel ikke dette for å være sta eller vanskelige, men for å kunne bidra med et klart og presist begrepsapparat som ikke er selvmotsigende eller basert på irrasjonelle følelser.

Beskrivende, ikke dømmende

Mange av begrepene som blir brukt aktivt av liberalister kan høres dramatiske eller voldsomme ut. Et klassisk eksempel på dette kan være ordet «overgrep». Liberalister mener for eksempel at skattlegging er en form for overgrep, i likhet med en voldtekt.

De mener ikke dermed at skatt er det samme som voldtekt, men at begge deler er en form for overgrep. Å bli voldtatt er langt mer alvorlig og traumatisk enn å måtte betale skatt, men alvorlighetsgrad utelukker ikke det ene fra det andre.

Bruken av «overgrep» på skatt sammen med ord som voldtekt, drap, tyveri, svindel og hærverk er ikke ment for å plassere skattlegging bevisst og urettferdig i et dårlig selskap, men for å kunne gi en nøyaktig beskrivelse av hva konseptet innebærer.

I Bokmålsordboka blir overgrep definert som et «inngrep i, krenking av andres rettigheter», og en rettighet blir definert som «frihet, privilegium». Som beskrevet ihva liberalisme er, forholder liberalister seg til såkalt negativ frihet, det vil si frihet fra krenkelser. Et overgrep er da en krenking av et individs negative frihet.

Å bli fratatt det man har produsert mot sin vilje, er derfor per definisjon et overgrep, og det er dette som skjer under skattlegging. En helt konkret og presis bruk av ordet overgrep samsvarer med konsepter som skatt, og er derfor en treffende og grunnleggende måte å beskrive skattlegging på under debatter og redegjørelser.

Noen eksempler

Flere eksempler på begrepsbruk som er ment å være beskrivende på en presis måte er:

Fred

Fred er frihet fra vold, og en tilstand hvor man kan bestemme over sitt eget liv.

Vold

Vold er en bevisst krenkelse, det vil si å forhindre noen å bestemme over sitt eget liv.

Politikk

Politikk er det man bruker vold til i samfunnet.

Det å for eksempel si at politikk er vold, vil i de fleste tilfeller vippe folk av pinnen. Hvis man imidlertid forholder seg til presise og klare definisjoner som dem ovenfor, gir begrepsbruken mening.

De færreste politikere går rundt og forkynner at de vil bruke vold eller trusler om vold for å oppnå sine ønsker om hvordan de mener at samfunnet burde være. Dette er fordi «vold» har en negativ klang blant folk flest, og politkere og andre bruker derfor mer vage begreper eller forholder seg ikke til de nødvendige konsekvensene når de snakker om hva de har planer om å gjøre.

Politikk er vold fordi det snakk om hva statens oppgaver bør være overfor individer og deres relasjoner. Hvis en politiker mener at ingen utesteder skal kunne tillate røyking i sine lokaler og får innført et forbud, da bruker han eller hun nødvendigvis loven og en trussel om bøter eller fengsel for å oppnå det han eller hun vil. Sagt med andre ord: Man forhindrer andre i å bestemme over sine egne liv.

Oppsummering

  • Liberalister kan ha en litt annerledes bruk av begreper enn det man støter på i hverdagen eller hos pressen
  • Å gjenkjenne dette kan klarne opp i eventuelle misforståelser
  • Liberalistisk begrepsbruk er først og fremst deskriptiv og ikke normativ
  • Et klart og systematisk begrepsapparat gjør kommunikasjon mer effektiv

Ressurser

Les også:

Share this post
Liberalismen.noLiberalistisk begrepsbruk