Liberalismens grunnpilarer: Individet


Individet og alt som har med det å gjøre er det viktigste fundamentet i liberalismen. Hva er verdt å vite om individets plass i liberalismen?

Liberalismen består av hovedsakelig fire grunnpilarer: Individet, eiendomsrett, rettsstaten og toleranse. I et samspill sikrer disse elementene fred og stabilitet i størst mulig grad for individet, som er det viktigste målet for ideologien.

For å forstå liberalisme og hvilke mål ideologien har, er det derfor nødvendig å ha en viss kjennskap til disse grunnpilarene. Denne artikkelen tar for seg individet og hva det vil si med individets suverenitet og negativ frihet.

Hva er et individ?

Et individ er et menneske. Et menneske er utstyrt med fri vilje og det fantastiske organet hjernen, som lar individet planlegge sine handlinger og interaksjoner med omgivelsene, samt kunne forholde seg til abstrakte ideer og former, som matematikk og filosofi.

Individet har et enormt potensiale når det kommer til intellektuelle egenskaper. Historien har demonstrert at menneskets skapeevne og fantasi kan skape de mest vanvittige underverker og finne på løsninger som har gjort hverdagen enklere for folk flest over tid.

Et individ må derfor beskyttes mot ufrihet og overgrep. Det fredelige individet kan ikke bruke sin skaperevne fastbundet i en celle, og kan heller ikke nå sitt maksimale potensiale i et samfunn som legger tøyler på fredelig såvel som ufredelig aktivitet. Her kommer eiendomsretten og rettsstaten inn i bildet, noe vi skal komme tilbake til i fremtidige artikler.

Individets suverenitet

At individet har et stort intellektuelt potensiale og skaperevne betyr at alle mennesker i utgangspunktet er selvstendige vesener. Alle stiller i utgangspunktet i samme klasse, ingen kan bestemme over andre. Unntak her er barn, utviklingshemmede, alvorlig syke og ufredelige individer, men problemstillinger rundt disse gruppene skal bli behandlet en annen gang.

Siden vi alle opprinnelig er selvstendige vesener som har evne til å skape noe som gir mening for andre individer, gjør dette at individet er ukrenkelig. Individet er suverent. En potensiell skaperkraft og en minoritet som ingen majoritet har rett til å diktere med ufredelige midler som trusler om bøter, fengsel eller fysisk vold.

I tillegg: Du eier din egen kropp. Ingen andre har rett til å bestemme over deg så lenge du er fredelig (igjen med unntak som barn og utviklingshemmede, men mer om det en annen gang).

Negativ frihet

Så individet er suverent og ukrenkelig. Det betyr at ingen andre har rett til å forhindre individet i å leve livet sitt som det måtte ønske, så lenge det ikke går ut over andre. Individet har krav på negativ frihet, frihet fra noe. Frihet fra overgrep, tyveri, svindel, trusler, vold og så videre.

Individet har ikke krav på positiv frihet, det vil si frihet til noe. Dette kan for eksempel være frihet til gratis skole eller helsetjenester. Hvis et individ skal ha positiv frihet, kan det ikke samtidig ha negativ frihet, da de to utelukker hverandre gjensidig. Man kan ikke være beskyttet mot andres maktbruk og samtidig bli tvunget til å sponse andres skolegang og helseregninger.

For at det frie og skapende individet skal kunne leve i fred og utvikle seg slik det måtte ønske, må det være beskyttet mot overgrep og maktbruk fra andre mennesker. Dette sikres gjennom en konstitusjonell rettsstat, hvor eiendomsretten står sentralt og ideer om toleranse og individet som skissert her er gjeldende.

Oppsummering

  • Individet har fri vilje og et stort potensiale i skaperkraft og intellekt
  • Dette er av verdi for andre individer
  • Individet er med andre ord suverent, ingen har rett til å bestemme over andre
  • Den logiske konsekvensen av dette er negativ frihet
  • Negativ frihet sikrer individet mot overgrep og maktbruk fra andre individer og organisasjoner
  • Et individ kan bare være fritt i et fredelig samfunn, som er sikret via eiendomsretten i rammene til en rettsstat

Les også:

Liberalismen.noLiberalismens grunnpilarer: Individet