Den liberale rettsstaten


Hvordan kan en stat bli organisert under liberalistisk ideologi? Vi retter fokuset på maktfordelingsprinsippet og legitime statlige roller.

Maktfordelingsprinsippet

I Norge i dag har vi parlamentarisme, et politisk system der den utøvende grenen av staten blir valgt med basis i antall seter de politiske partiene har i den lovgivende forsamling. Dette strider med maktfordelingsprinsippet, der statens tre maktorganer; den dømmende, den utøvende og den lovgivende makt, er separert.

Hensikten med å skille de tre fra hverandre, er å sikre at verken den ene eller den andre institusjonen blir for mektig i forhold til de to andre. På den måten vil systemet alltid bli balansert, ettersom organene vil holde hverandre i sjakk. Den dømmende makten kan blokkere en lov fra den lovgivende, og så videre.

En liberal rettsstat vil være en republikk, med en treenighet av makt som beskrevet ovenfor. Når det er en republikk, vil det si at staten blir ledet av en folkevalgt president gjennom den utøvende makten, framfor for eksempel en konge som har fått posisjonen via arv.

Statens rolle

Utgangspunktet for de tre maktorganene og statens rolle er å beskytte fredelige individer mot voldelige individer eller grupper. Dermed blir statens rolle også tredelt: politiet skal sørge for å opprettholde lov og orden, rettsvesenet skal gi forbrytere en rettsak etter prinsipper om objektivitet og observasjoner, og militæret skal beskytte staten fra fiender som ønsker å velte den på en eller annen måte.

Staten skal altså ikke blande seg inn i hvilken religion man har, hvilket kjønn man foretrekker, om man vil bruke narkotiske stoffer, når man kan handle på butikken eller hvor man vil sende ungene på skole. Såfremt alt dette foregår på fredelig vis, det vil si at man ikke bruker makt mot andre for å få det slik man ønsker (det vil si å stjele, svindle eller liknende).

En liberalistisk stat vil altså ikke være noe anarki eller et tilfluktssted for svindlere, mordere og andre forbrytere. All reell kriminalitet vil bli slått hardt ned på, mens oppførsel som i dag blir ansett som kriminell og sløst bort ressurser på, som for eksempel privat pokerspilling, vil få være i fred.

Fordelingen av makt mellom lovgivende, dømmende og utøvende forsamling sikrer at staten som organisasjon aldri kan bli overstyrt av den ene eller den andre fraksjonen, mens statens legitime roller skal sørge for det samme i sine respektive områder.

I praksis

I praksis kunne denne staten blitt som følgende: grunnloven beskytter individet mot bevisste krenkelser. Den dømmende forsamling, som blir utnevnt av presidenten, skal sørge for at grunnloven alltid blir fulgt og at grunnlovsstridige lovendringsforslag fra den lovgivende forsamling blir forkastet. I tillegg er det den dømmende forsamling som står med ansvaret for rettsvesenet i staten.

Den lovgivende forsamlingen, eller Stortinget i vårt tilfelle, blir valgt i nasjonale valg hvert fjerde år eller liknende. Stortingets største ansvar er å kontrollere og kritisere handlingene til den utøvende forsamling, og å kontinuerlig vurdere lovverket. Den utøvende forsamling, eller presidenten og regjeringen, har som ansvar å representere staten utad og kontrollere politi og militærvesen. Presidentvalg forekommer uavhengig av stortingsvalg.

Domstoler, politi og militærstyrkene (samt statens organer) er avhengig av frivillig betaling for å kunne fungere. Partiet DLF bruker 5% av enhver borgers inntekt som en vanlig sum for å dekke statens kostnadsbehov. I en rasjonell rettsstat vil det ikke mangle på givere til statlige funksjoner, ettersom det ikke er vanskelig å se at det er staten som beskytter individet.

Forskjellen mellom frivillig betaling og skatt er at sistnevnte foregår under tvang. Staten må altså krenke individet for å beskytte individets selvbestemmelsesrett. Frivillige donasjoner til staten kan ved første øyekast virke naivt, men i en mer liberal og rasjonell kultur er dette fullstendig mulig.

Andre alternativer?

Forslaget i denne artikkelen har vært overfladisk og temmelig tradisjonelt, og det finnes også andre løsninger til statlig organisering som baserer seg på liberalistisk ideologi. Et viktig eksempel er Free State Initiative, og især essayene om Open Source Republicanism og P2P Governance.

Oppsummering

  • Parlamentarismen bryter med maktfordelingsprinsippet
  • Maktfordelingsprinsippet deler mellom lovgivende, dømmende og utførende makt
  • Maktfordelingen sørger for å holde statens maktapparater i balanse overfor hverandre
  • En liberalistisk rettsstat kan organiseres som en republikk etter disse prinsippene
  • Statens eneste legitime oppgaver er å beskytte individer mot ufrihet
  • Finansiering av staten bør skje på frivillig basis

Les også:

Liberalismen.noDen liberale rettsstaten